Kezdőlap Főosztályról Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály feladat- és hatásköre


Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az Osztály gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági jogköröket.

 

Az Osztály elsőfokú hatóságként jár el különösen:

Levegővédelmi ügyekben: (a járási hivatal hatáskörébe tartozó háztartási, közintézményi, ill. kisteljesítményű tüzelő berendezések forrásai, az egyéb háztartási források, valamint a nem gazdasági tevékenység okozta bűzterhelés és diffúz kibocsátás kivételével) a helyhez kötött légszennyező pont- ill. diffúz források kibocsátási határértékeinek és a levegővédelmi követelményeinek megállapítása; rendeletben előírt tevékenységekre a védelmi övezet nagyságának meghatározása; a légszennyező pontforrásokat üzemeltető telephelyek ellenőrzése; mérés, vizsgálat végzése, vagy mérés végzésére kötelezés; légszennyezési bírság megállapítása.

Természetvédelmi ügyekben: védett és természetvédelmi szempontból értékes területekkel, a védett, nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó és az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajokkal, élővilággal kapcsolatos tevékenységek természetvédelmi feladatai; a védett területeken folyó gazdasági és egyéb tevékenységek – jogszabályban biztosított hatáskörben – összehangolása a természetvédelmi érdekekkel.

Földtani közeg védelmi ügyekben: a felszín alatti és felszíni vizek kármentesítésének engedélyezése, ellenőrzése; üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek jóváhagyása; nagy létszámú állattartó telepek ellenőrzése; panaszügyek kivizsgálása; kapcsolódó környezetvédelmi szakrendszerek kezelése, adatszolgáltatások (FAVI MIR-K, FAVI KÁRINFO) teljesítése.

Zajvédelmi ügyekben: a környezethasználattal járó tevékenységek, üzemek és telephelyek, valamint a közlekedési létesítmények zajvédelmi szempontú ellenőrzése; zajkibocsátási határérték megállapítása; közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos zajvédelmi vizsgálatok lefolytatása, az eljárás során szükséges intézkedések megtétele - azzal, hogy egyes, elsősorban a lakossági szükségletek kielégítéséhez kapcsolódó, ill. szolgáltató jellegű tevékenységek esetében (pl. épületek építése, vendéglátás, szálláshely szolgáltatás, kis- és nagykereskedelem, gépjárművek javítása, szórakoztatás) az elsőfokú hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője látja el.

Hulladékgazdálkodási ügyekben: veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, szállításának, kereskedelmének, közvetítésének, előkezelésének, hasznosításának, ártalmatlanításának engedélyezése; kereskedő, közvetítő nyilvántartásba vétele; hulladéklerakók létesítésével, üzemeltetésével és felhagyásával kapcsolatos feladatok engedélyezése és ellenőrzése; a bezárt hulladéklerakók lezárásának, utógondozásának (rekultiváció) engedélyezése és ellenőrzése; hulladékokkal kapcsolatos panaszok, bejelentések kivizsgálása; hulladékok égetésének és együttégetésének engedélyezése, ellenőrzése.

Komplex környezetvédelmi eljárásokban: előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati és az egységes környezethasználati (IPPC) engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi - hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, levegő- és zajvédelmi,  illetve természetvédelmi előírások érvényre juttatása.

 

Az Osztály első fokú szakhatóságként, valamint szakkérdést vizsgáló hatóságként jár el egyebek mellett

-        a telekalakítási eljárásban,

-        az építésügyi hatósági eljárásokban,

-        telephely engedélyezési eljárásokban,

-        közlekedési hatósági eljárásokban,

-        vasúti közlekedési eljárásokban,

-        hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárásokban,

-        villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban,

-        a bányászati szakigazgatási eljárásban,

-        földhivatalok engedélyezési eljárásaiban,

-        erdészeti, vadászati, halászati, talajvédelmi hatósági eljárásokban,

-        a vízügyi hatóság vízjogi engedélyezési eljárásaiban,

-        gyógyhellyé nyilvánítási eljárásban,

(környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, földtani közeg védelmi ügyekben).

 

Az Osztály másodfokú hatósági jogkört gyakorol az első fokon a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zajvédelmi ügyekben. (284/2007 (X. 29.) Korm. rend. 4. §)

  

Fentieken túl az Osztály állami alaptevékenysége körében:

-        összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;

-        közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

-        véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot,

-        valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

-        hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;

-        részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.

 

Illetékesség

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdése szerint területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el.

Előzőek szerint, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Szombathelyi Járási Hivatal illetékességi területe Vas megye teljes területére terjed ki.